قدرت سنتز

قدرت سنتز

Lizhuo Pharmaceutical یک آزمایشگاه سنتز شیمیایی آلی و یک آزمایشگاه آزمایشی دارد.کارگاه های سنتز چند منظوره در جیانگشی و هوبی وجود دارد که مساحت 120 مو را پوشش می دهد.).می توان آن را در واکنش با دمای بسیار پایین نیتروژن مایع خط لوله (80- درجه سانتیگراد) تا واکنش دمای بالا (350 درجه سانتیگراد) درگیر کرد.

نوع واکنش عمومی

واکنش جفت شدن

واکنش گریگنارد

واکنش دمای پایین (80- درجه سانتیگراد)

واکنش هالوژناسیون

واکنش نیتریفیکاسیون

واکنش کمپلکس

واکنش دیازوتیزاسیون

واکنش هافمن

واکنش بازآرایی

واکنش تراکم

واکنش کربونیلاسیون

واکنش متیلاسیون

واکنش اکسیداسیون

واکنش کاهشی

واکنش چرخه شدن

واکنش نیتروزاسیون

واکنش اسیلاسیون

کسر (ایزومر نوری)